Ние от A1 ООД събираме, обработваме, съхраняваме и използваме лични данни, необходими за изпълнение на договори и правни задължения във връзка с дейността ни, както и за да изпращаме информация за нашите продукти и да предлагаме отлично обслужване на клиентите ни.

Личните данни се съхраняват, докато продължава партньорството с А1 ООД и за определения по закон срок и се прехвърлят към определените по закон дружества или към определени партньори, което в този случай става със съгласието на собственика на данните.

Обработването на личните данни става съобразно наложените практики, за да се гарантира сигурност, надеждност, поверителност и наличност на информацията. Служителите на А1 ООД спазват високи стандарти за етика, поверителност и професионална тайна, като се придържат към ценностите и правилата на компанията, описани в ръководството за качество и политиката за човешките ресурси.

Гарантираме съответствие с действащото законодателство по отношение на защитата на данните и поверителността и сме въвели процедури за предоставяне на ефикасни отговори на исканията за достъп и проверка на личните данни, както и за актуализации, промени или предоставяне на данните в единен и структуриран формат.

Съгласно действащото законодателство имате право да заявите изтриване на данните, да възразите срещу обработването и автоматичното обработване на лични данни за профилиране, както и срещу преносимостта на данните.
Собствениците на лични данни могат да подадат жалба срещу обработването до националния надзорен орган: Националната комисия за защита на данните

За допълнителна информация, уточнения или жалби относно обработването на лични данни, моля, свържете се с: office@gps-control.eu

За защитата на данните

Поверителността и защитата на данните на нашите клиенти са от първостепенна важност за A1 ООД, защото искаме да градим дългосрочни партньорства на базата на доверие. Ние спазваме действащото законодателство за защита на личните данни.
 
В тази връзка искаме да подновим вашето информирано съгласие, за да можем да използваме следните лични данни за промоционални кампании и директен маркетинг и да ви предоставяме информация за продуктите и услугите на A1 ООД:
– име, имейл адрес, телефонен номер.
 
Личните ви данни се съхраняват и пазят за срок от 3 години.
 
Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.
 
A1 ООД е дружеството, отговорно за обработване на данните ви. Данните ви ще се използват и споделят само с нашия мрежови партньор, който изберете или който се намира най-близо до вас, за да можем да ви предоставяме адекватни отговори и да подобряваме качеството на обслужването ни.
 
За достъп, модифициране или актуализиране на данните, за искане за преносимост на данните, за ограничаване или възразяване срещу обработката, оттегляне на съгласие или искане за заличаване на личните данни, можете да се свържете с нас по имейл на: office@gps-control.eu
 

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните – Национална комисия за защита на данните .