Европейски програми

„А1“ ООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„А1“ ООД подписа договор за финансиране на проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

„А1“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско финансиране и 1500.00 лв. национално съфинансиране.

Основните групи дейности, които ще бъдат реализирани по проекта са:

1. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;

2.Закупуване на дълготрайни материални активи;

3.Привличане на нови клиенти, чрез подобряване на визията на сайта на фирмата, както и използването на основни средства за масова комуникация;

4.Публикации в дигитални медии за мултиплициране на резултати от проекта.

В резултат на успешното изпълнение по проекта ще се постигнат следните цели:

1.Предоставяне на данни за местоположението на автомобилите на своите клиенти в реално време;

2.Ще бъдат привлечени нови клиенти и ще се затвърдят настоящите.